آدرس : قزوين، میدان جانبازان،بلوار شهید مطهری،ساختمان معاونت و برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین

طبقه دوم - مرکز ایده وخلاقیت

 

تلفن: 33656429-028    داخلی: 170

icc.qazvin.ir@gmail.com