اعضای مرکز ایده و خلاقیت : 

 

 

فرشاد فصاحت - دکتری اقتصاد - سرپرست مرکز ایده و خلاقیت

 

مهدی کیائی - کارشناسی ارشد مهندسی برق- گرایش قدرت

 

فاطمه فریدنیا - کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی