اعضای مرکز ایده و خلاقیت : 

 

 

 

 

حسنعلی اصغری - دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی و دکتری آینده پژوهی - معاونت  برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

 

 

محمد پیله چی -   کارشناسی ارشد مهندسی تجارت الکترونیک 

 

سمیرا رحیمی - دکتری تخصصی معماری