حمدرضا مجیدی رئیس انجمن ایرانی همکاری با یونسکو در گفتگو با خبرنگارحوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه امروزه شبکه‌های شهر‌های خلاق با عناوین مختلف برای هم اندیشی، تبادل تجربه و ارائه ایده‌های نو شکل گرفته اند، اظهار کرد: شبکه شهر خلاق یونسکو یکی از آن‌ها است که قریب به ۱۷۰ شهر از بیش از ۱۷۰ کشور دنیا در آن مطرح هستند. دو شهر رشت در حوزه صنعت غذا و اصفهان در حوزه صنایع دستی نمایندگان ایران در شبکه شهر خلاق یونسکو هستند.

وی با اشاره به نقش مهمی که امروزه شهر‌ها و به ویژه دیپلماسی شهری به عنوان دیپلماسی مکمل و موازی در عرصه دیپلماسی بین المللی دارد، گفت: باید نگاه بین المللی شهر‌های مختلف کشور تقویت یابد و شهر‌ها در روابط بین المللی کشور‌ها به عنوان دیپلماسی مکمل مطرح شوند.

مجیدی خاطرنشان کرد: هرچه در حوزه مدیریت شهری دیدگاه بین المللی داشته باشیم، می‌توانیم در جهت منافع ملی گام برداریم. همچنین از این طریق به رشد و ارتقا و توسعه محلی و شهر‌ها کمک شایانی می‌شود.

رئیس انجمن ایرانی همکاری با یونسکو حضور بیشتر در عرصه‌های بین المللی را فرصتی برای شهر‌ها دانست و گفت: از این طریق شهر‌ها می‌توانند در عرصه گردشگری روابط خود را با کشور‌های مختلف دنیا برقرار کنند.

وی با اشاره به همایش نخستین دوره آموزشی دیپلماسی شهری و توسعه شهر‌ها که اخیرا برگزار شد، گفت: همایش‌هایی از این قبیل علاوه بر انتقال تجارب؛ دامنه حضور شهر‌های ایران را در شبکه شهر‌های خلاق گسترش می‌دهد.

 

 

رشت- شهر خلاق حوزه خوراک شناسی                                                           اصفهان- شهر خلاق حوزه صنایع دستی

 

https://en.unesco.org/creative-cities/rasht

https://en.unesco.org/creative-cities/isfahan