چشم انداز

مدیریت شهری مبتنی بر خلاقیت و کاربست جریان­ های دانش با مشارکت شهروندان به منظور ارتقای کیفیت زندگی و ساخت زندگی بهتر برای همه افراد با نگاه ویژه به کودکان، سالمندان و معلولین در شهر قزوین.

 

مأموریت ما

این مرکز به عنوان موتور محرک ایده و خلاقیتِ دانش ­مدار درراستای ارائه خدمتی نو و همچنین ایجاد ارتباط­ بین مدیریت شهری مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی است. این مرکز برای کمک به نوآوری­ ها و ارتقاء کیفیت زندگی و کاهش هزینه­ ها ایجاد شده است.