اعضای مرکز ایده و خلاقیت : 

 

 

 

 

عباس کشاورز صفیعی - دکتری تخصصی شهرسازی - معاونت  برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

فرشاد فصاحت - دکتری اقتصاد - سرپرست مرکز ایده و خلاقیت

محمد پیله چی -   کارشناسی ارشد مهندسی تجارت الکترونیک ، پژوهشگر فناوری