نقش استارت آپ ها در مسیر رسیدن به شهر هوشمند، نقش بسیار حائز اهمیتی است، مسیر ظهور استارت آپ ها و حرکت آن ها مسیر پرشتابی است. لذا شهرداری قزوین به منظور دستیابی به بسترهای تحقق شهر هوشمند در قالب مرکز ایده و خلاقیت به تعامل با سایر حوزه­ ها و ارگان های می پردازد.  شهرداری قزوین به دنبال حل مسائل شهری با مشارکت تیم های استارت آپی می باشد تا ضمن استفاده از ظرفیت حداکثری و کمک به بحث اشتغال شهری در نهایت بتواند در بخش خروجی کسب درآمد نماید. محیط زیست پایدار و توسعه مبتنی بر حمل و نقل (TOD)   از اولویت های شهرداری قزوین است.

مرکز ایده و خلاقیت شهرداری قزوین ضمن حمایت  از استارت آپ ها، تشکیل تیمی متشکل از کارکنان شهرداری قزوین زیر نظر این مرکز، به منظور ورود به استارت آپ ها را در دستور کار خود قرار داده است.