شبکه هوشمند انتقال انرژی :

از زمانی که بشر انرژی الکتریکی را کشف کرده است، تقاضا برای این انرژی همچنان بیشتر می شود.انرژی الکتریکی مهمترین روش برای انتقال انرژی است و نیاز به آن در حال افزایش می باشد. تا کنون انرژی به صورت یک طرفه بوده و در نیروگاه تولید شده و در صنعت و مصارف خانگی مورد استفاده قرار می گرفته است. اما این روش به طور اساسی تغییر کرده است، زیرا بسیاری از مصرف کننده ها خود تبدیل به تولید کننده شده اند و انتقال انرژی به صورت دو طرفه انجام می گیرد و این همان دلیل پیچیدگی هوشمند انتقال انرژی می باشد.

امروزه تولید کنندگان انرژی الکتریکی از انرژی های نو و تجدید پذیر بسیار افزایش یافته است که به شبکه ها اضافه می شوند. اما هنوز پایداری شبکه مهمترین نکته می باشد.

تجهیزات هوشمند، کنترل میزان دقیق تقاضا و تولید را تضمین می کنند. این مسئله موجب پایداری شبکه می شود. باتری های ماشین های برقی به عنوان منابع قابل جابجایی در این شبکه ها استفاده می شوند. اما این تجهیزات چگونه به هم متصل شده و کنترل می شوند؟ پاسخ: شبکه های هوشمند الکتریکی هستند. بسیاری از تجهیزات هوشمند و راه حل های ارتباطی نو، این امکان را به خوبی فراهم می کنند.

شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی، ایجاد منابع قابل اعتمادی از انرژی را برای آینده ی ما تضمین می کند. انرژی ای بی خطر، کاربردی و دوستدار محیط زیست. در حالی که نیروگاه های قدیمی به صورت مداوم انرژی الکتریکی تولید می کنند، تولید حاصل از منابع تجدیدپذیر به المان های زیادی از جمله شرایط محیطی بستگی دارد.

به عنوان مثال تولید برق از پنل های خورشیدی فقط در طول روز امکان پذیر می باشد. توربین های بادی هنگامی که وزش باد به اندازه ی کافی قوی باشد، کار می کنند.

شبکه های هوشمند به خوبی میان تولید کننده های انرژی تعادل برقرار می کنند، تا تمامی آنها در تولید نقش داشته باشند.